โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

7 Mar , 2020 Event-news

โครงการอบรมความปลอดภัยบนที่สูง

วันที่ 7 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา ในหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่น และการพังทลาย ยังให้นิยามของ การทำงานบนที่สูง ที่ระยะเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป


Comments are closed.