โครงการโรงงานสีขาว

15 Jun , 2020 Event-news

โครงการโรงงานสีขาว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับยาเสพติด เสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด กระตุ้นจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และรับทราบนโยบาย ส่งผลพนักงานมีความรู้ มีสุขภาพที่ดี รู้จักใช้ความคิด และใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าสู่สถานประกอบการสีขาว ปลอดสารเสพติด


Comments are closed.